História
Z histórie obce
Obecné pečate
Z histórie Záblatia
Záblatie
Miestnou časťou Trenčína sa Záblatie stalo 1. januára 1985. Bývalá obec sa pôvone skladala z troch samostatných celkov, ktoré sa spolu slúčili v roku 1913. Boli to Veľké Záblatie, Malé Záblatie a Rybáre. Spomienkou na tri samostatné obce sú aj pomenovania ulíc - Záblatská, Malozáblatská, Rybáre. Pred spojením s Trenčínom obec susedila okrem Trenčína so Zlatovcami, Kostolnou - Záriečím, Drietomou, so Súčou a pred rokom 1965 aj s Trenčianskymi Biskupicami. Až do druhej polovice 19. storočia bolo na území chotára mŕtve rameno Váhu, ktoré siahalo až po dnešnú železničnú trať.
Veľkozáblatský majer (18 kB)
Veľké Záblatie
Prvá zmienka o dedine Záblatie (villa Zabrat) pochádza z roku 1366. Poznáme ju aj pod názvami Zablath (1372), Zablaath (1404), Zablathy (1471,1500), Zablathye (1502), Zablaticze (1773), Zablatowce (1786), Záblatí(1808), Vágszabolcs (1913). Názov obce súvisí s blatom. V roku 1484 vlastnili pozemky Záblatia Mikuláš Brucháč a Vavrinec Holý. Na konci 15. str. ho vlastnil kastelán Uherského Brodu Vavrinec. Ten v roku 1491 odkúpil kúriu aj s pôdou, ktorá k nej patrila. Neskôr sa stal vlastníkom Rybárov. Medzi ďalších vlastníkov patrili: Krištof Kubínsky, Dobrašovskovci, Tersťanskovci, Orlayovci, Wolfgan Šeréni a Samuel Teleki. Jeho vnuk Elemír odpredal v roku 1896 Záblatie Ing. Vojtechovi Polyakovi, poslancovi maďarského snemu. Posledným jeho majiteľom bol jeho sym Ing. Štefan Polyák, minister vlády Slovenského štátu. Po roku 1945 prevzalo časť jeho majetku v Záblatí stredné poľnohospodárske učilište a roku 1956 získalo ďalšiu časť miestne JRD. Na západných svahoch Karpát sa v chotári dediny pestovala v minulosti vínna réva. Že dominujúcim zamestnaním bolo poľnohospodárstvo vyjadruje aj obecná pečať, datovaná rokom 1736.
Malé Záblate
Pôda v Malom Záblatí patrila sčasti cirkvi a sčasti majiteľom veľkozáblatského panstva. Používalo pečať Veľkého Záblatia.
Rybáre
Vznikli pod vrchom Machalovka. Poľnohospodárske zamestnanie miestneho obyvateľstva vyjadruje symbolika obecnej pečate datovanej rokom 1787, na ktorej je lemeš a pod ním hľuzy rastliny. Prvýkrát sa o nich písomné pramene zmieňujú roku 1208 pod názvom villa Ribnic. Objavujú sa aj pod názvami Rybary (1439), Rybar (1483, 1493) , Rybare (1492), Ribari, Ribary (1773), Ribári (1873-1902) a Halászlak (1907). Pôvodne boli kráľovským majetkom (služobníckou osadou), patriacim k Trenčianskemu hradu. Povinnosťou ich prvých obyvateľov bolo odovzdávať svojmu zemepánovi predpísaný počet rýb, čo sa prejavilo aj na názve obce. V 1. polovici 15. storočia boli ich vlastníkmi drobní šľachtici, ktorých kúriu v roku 1431 vypálili husitské vojská postupujúce Považím. V priebehu 15. storočia získali majetky zemianske rodiny z Urminiec a z Nozdrkoviec.
 hore